HÍREK

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

Azonosító jel: GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram keretösszege
59,63 milliárd forint.
Hitelprogram célja
A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.
Kölcsön összege
Minimum 1 millió HUF – maximum 50 millió HUF
Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.
Kölcsön devizaneme
HUF
Saját forrás
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
A kölcsön kamata, díjak, jutalékok
Kamat 0%/év
Kezelési költség
Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék
Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj
Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási díj
Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Egyéb költségek
A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz.
A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
Rendelkezésre tartási idő
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).
Türelmi idő
A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 3 hónap, végső lejárata maximum a szerződéskötéstől számított 12. hónap utolsó napjára eshet.
Projekt megvalósulásának határideje
A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
Gazdálkodási formakód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 121 Szociális szövetkezet
f. 123 Iskola szövetkezet
g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
h. 126 Biztosító szövetkezet
i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet
j. 129 Egyéb szövetkezet
k. 141 Európai részvénytársaság (SE)
l. 142 Európai szövetkezet (SCE)
m. 228 Egyéni cég
n. 231 Egyéni vállalkozó
A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást.
Kölcsön felhasználása
1. Projektek megvalósítási helye:
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép- Magyarországi régión kívül valósul meg.
1. A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
2. Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
1.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről [továbbiakban 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének
a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;
b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
1.2. Elszámolható költségek köre
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzése,
a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)
Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.
1.4. Nem elszámolható költségek:
A Projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó végső kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §- a által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt – egyébként a Számv.tv. szerint a projekt bekerülési értékébe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja értelmében kiemelten nem elszámolható költségek a következők:
a) a levonható áfa
b) kamattartozás-kiegyenlítés
c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
e) deviza-átváltási jutalék
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
Nem elszámolható továbbá:
a) semmilyen ingatlan vagy infrastrukturális költség.
A felsoroltak akkor is infrastrukturális költségnek minősülnek, ha azok technológiai korszerűsítési célokat is szolgálnak:
– szellőzési, légfrissítő berendezések,
– felvonók,
– hűtőkamra,
– siló,
– ipari kapuk,
– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.
b) megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítására szolgáló eszközök, berendezések.
A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.
Törlesztés ütemezése
A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
Biztosítékok köre
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke:
– a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
– immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.
Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
– ingatlan jelzálog,
– ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
– fizetési számla követelésen alapított óvadék,
– jogi személy készfizető kezessége,
– hitelintézet által vállalt garancia.
Hitelprogramból kizártak köre
A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak:
1) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
3) amennyiben a vállalkozás
– valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
– valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult;
4) amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
– rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
– rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
5) amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
7) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
8) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
9) amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
10) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
11) amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
12) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
– nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget
– nem minősül átlátható szervezetnek;
13) amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
14) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
15) amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
16) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú Támogatások:
1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
2) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez;
3) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
– a Támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
– vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
Amennyiben egy vállalkozás a fenti 1)-3) pontokban említett kizárt ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó megengedett ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt biztosítani kell a támogatott tevékenységek számviteli elkülönítését az egyéb tevékenységektől, annak érdekében, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesülhessenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
4) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott Támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatás;
5) az import áruk helyett hazai áru használatától függő Támogatás;
6) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások;
7) a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható;
8) amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban;
9) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön:
1) potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására;
2) Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;
3) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
4) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására, kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat;
5) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
6) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;
7) a Végső Kedvezményezett vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Végső Kedvezményezett Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására;
8) mezőgazdasági termelő vállalkozás – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a hitelkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik – projektje finanszírozására;
9) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektek finanszírozására;
10) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;
11) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások;
12) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
13) amennyiben a kölcsön célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása;
a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
b) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c) valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
e) online szerencsejátékok és online kaszinók;
f) pornográfia és prostitúció;
g) atomerőművek leállítása és építése;
h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)-g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
Az elszámolt kiadási tételekre – azaz a Projekt összes elszámolható költségére – vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét.
Fentiek alapján a jelen Termékleírás keretében benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség.
A Hitelprogramban való részvétel további kizáró feltételei:
1. A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsön jogosultság feltételeit.
A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy beruházási projekt keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett – de a Termékleírásban maximálisan igénybe vehető kölcsönösszeg miatt – csak a Projekt feldarabolásával tudna a maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél nagyobb Kölcsönhöz jutni.
Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő Projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan és/vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson.
Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a Projektek, amelyek egyazon Projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy egy ingatlan mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre.
Projekt feldarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy miként járul hozzá minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritás tengely céljainak megvalósításához. Amennyiben ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a Projektek nem minősülnek önálló műveletnek.
2. Pénzügyi tranzakciók tilalma
A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Tehát például egy kizárólag továbbértékesítési célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható. Ezzel szemben a kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.
Mivel a pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg vállalkozásfejlesztést, nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentététesek a Hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az Európai Regionális és Fejlesztési Alap felhasználásának kereteit kijelölő magyar és Európai Uniós jogszabályokkal.